Статут

 

У складу са одредбама чл. 10. 11. и 12. Закона о удружењима ( »Службени гласник РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 18.10.2012 године усвојен је следећи :

СТАТУТ
Члан 1.

Завичајно удружење Бирач – Дрина ( у даљем тексту Удружење ) је добровољно, нестраначко, невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева из области

Члан 2.

Удружење сe оснива ради остваривања циљева у области :
Очувања економских, културних, спортских и других веза њених чланова са родним завичајем Бирчем и Средњим Подрињем, и неговања истих у граду Београду и широм Републике Србије где чланови удружења живе, раде и школују се.

Циљеви Удружења су следећи:

– Проширење економских веза њених чланова са привредом Бирча и Средњег подриња.
– Ради на очувању културних традиција и обичаја Бирча и Средњег Подриња.
– Ради на побољшању спортског и друштвеног статуса својих чланова.
– Брига за борце и пензионере који су родом из Бирча и Средњег Подриња а своја права стекли у Републици Српској и сад живе у Републици Србији;
– Ради на окупљању и помоћи ратних војних инвалида и особа са инвалидитетом.
– Помоћ ђацима и студентима за време школовања у Србији.
– Бави се питањима положаја и афирмације жене у друштву.
– Да међу својим члановима шири дух солидарности, поверења, хуманости, и развија љубав и патриотизам према Републици Србији у којој живе али и према Републици Српској а посебно према Бирчу и Средњем Подрињу;
– Да просторије Удружења стави у функцију свих чланова којима је потребна помоћ.
– Да редовно информише своје чланство о планираним активностима и о резултатима после њихове реализације, да рад Удружења буде транспарентан и јаван..

Члан 3.

Удружење може, под условима утврђеним Законом или другим прописом , организовати обављање дјелатности и решавања других питања својих чланова , као и обезбеђење матријалних средстава за своју редовну дјелатност. Основни извор прихода за финансирање Удружења су чланарине и донације њених чланова.

Члан 4.

Ради што потпунијег остваривања циљева и задатака за које је основано, Удружење остварује широку сарадњу са сличним удружењима из Србије и Републике Српске, Омладинским и студентским удружењима, борачким организацијама, организацијама војних ветерана, инвалида и других хендикепираних лица као и са другим хуманитарним организацијама, органима , удружењима у Општинама регије Бирча и општина у Републици Србији где њени чланови живе, Граду Београду, Републици Србији и Републици Српској.

Члан 5.

Назив Удружења је : » Завичајно удружење Бирач – Дрина «.
Удружење има седиште у Београду. Удружење своју дјелатност остварује на територији Републике Србије и Републике Српске.

Члан 6.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника који је остварио статус из става 1. овог члана, о давању сагласности
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник који је остварио статус из става 1.овог члана

Члан 7.

Чланство у Удружењу је добровољно, а одлуку о пријему доноси Управни одбор и о томе обавештава подносиоца пријаве. Члан ће за идентификацију користити чланску књижицу која је важећа ако је оверена од стране председника.
Члан може иступити из чланства давањем кад год то одлучи захтевом за брисањем из евиденције чланства.За иступање малолетног члана није потребно сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због губитка статуса из члана 7. став 1, због неактивности члана, непоштовања одредби овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор..
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет прриједлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 8.

Пунолетни члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења;

Малолетни члан удружења има право из тач. 1. и 4. става 1. овог члана . Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи , али нема право гласа.

Члан је дужан да :
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем , у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 9.

Органи Удружења су Скупштина , Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 10.

Скупштину Удружења чине сви његови пунолетни чланови.
Скупштина се састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени прриједлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива предсједник Управног одбора, обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и приједлогу дневног реда .
Седницом предсједава лице које буде јавним гласањем изабрано на почетку сједнице.

Скупштина :
1 ) доноси план и програм рада ;
2 ) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3 ) усваја друге опште акте Удружења;
4 ) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5 ) разматра и усваја, најмање једном годишње, извјештај Управног одбора;
6 ) разматра финансијски план и извјештај;
7 ) одлучује о висини чланарине за следећу годину;
8 ) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења
9 ) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуке о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
Скупштина одлучује о припајању и спајању са другим удружењима сходно члану 47. Закона о Удружењима двотрећинском већином гласова присутних чланова.

Члан 11.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има девет чланова, које бира и опозива Скупштина . Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира предсједника и заменика предсједника.

Члан 12.

Предсједник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Замјеник предсједника је овлашћен да, у отсуству предсједника управног одбора, заступа Удружење у свим дужностима сем дужности финансијског налогодавца.

Члан 13.

Управни одбор:
1) руководи радом Удружења између двије сједнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) Формира савјете:
– Економски савјет;
– Савјет за неговање културне традиције и културне дјелатности;
– Савјет за бригу о борцима и социјална питања;
– Савјет за омладину и младе;
– Савјет за спорт;
– Савјет за информисање

-Савјет за питања жена.

Савјет има савјетодавну улогу, покреће иницијативе и предлаже начине њихове реализације. Предсједник савјета је уједно и члан Управног одбора и одговоран је за рад савјета.
3) организује редовно обављање дјелатности Удружења, руководи израдом сајта;
4) повјерава посебне послове појединим члановима;
5) доноси финансијске одлуке;
6) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на приједлог најмање пет чланова Удружења и припрема приједлог измена и допуна, које подноси Скупштини на усвајање.
7) одлучује о другим питањима за које нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 14.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина.Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 15.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 16.

Ради остваривања својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим сродним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Члан 17.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога донација и поклона, финансијских субвенција, оставина, закупнине, дивиденди или на други законом дозвољен начин.

Члан 18.

Удружење може прибављати средства кроз програмске активности а у складу су са Законом о удружењима Члан 38. став 1.

Члан 19.

Удружење може прибављати средства и из других облика сродних привредних дјелатности које удружење обавља.
Добит остварена обаваљањем привредне и друге дјелатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 20.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Удружења прењеће се на домаће недобитно правно лице које је основаноради остваривања истих и сличних циљева.

Члан 21.

Удружење има свој печат округлог облика на коме је у горњој половини спољног полукруга исписано: Завичајно удружење Бирач-Дрина а сједиште Београд у доњем положају. У средишту је орао у лету који у кљуну носи савијен папир, што симболизује писмо.Печат је уобичајене величине. Лице одговорно за руковање печатом је Предсједник управног одбора.

Члан 22.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 23.

Статут ступа на снагу даном доношења.

Члан 24.

Предсједавајући Изборне скупштине Удружења овјерава овај акт.

Предсједник скупштине
Цвијетин Ђукановић

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.